www.investplan.com.ua/?op=1&z=5982&i=21

nauka-online.com/ua/publications/gosudarstvennoe-upravlenie/2018/4/osobennosti-funktsionirovaniya-finansovo-ekonomicheskogo-mehanizma-gosudarstvennogo-regulirovaniya-ustojchivogo-razvitiya/

www.academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/b0effd7e-96e6-46e2-9feb-39f907f3c110.pdf